Rekisteriseloste

1 REKISTERIN NIMI

LikeIT – Työnhakijarekisteri

2 REKISTERIN PITÄJÄ

SHT Team Oy

Puutarhakatu 45A, 20100 Turku.
Puh: 010 2306 500
Y-tunnus: 2036966-5

3 REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Tommi Larikka

SHT Team Oy
Puutarhakatu 45 A
20100 Turku
Puh: 010 2306 521

4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käytetään työnhakijoiden soveltuvuuden arvioinnissa sekä valitsemisessa tiettyyn SHT Team Oy:n, SHT Team Oy:n tytäryhtiön, SHT Team Oy:seen konsernisuhteessa olevaan yhtiöön tai osakkuusyhtiön taikka edellä mainitun/mainittujen asiakkaan tarjoamaan tai avoimena olevaan työtehtävään. Henkilötietoja käytetään myös työnhakijan ja SHT Team Oy:n välisen asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä analysointiin, tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai henkilötietolain mukaiseen asialliseen yhteyteen.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Työnhakijan perustiedot:
Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, kieli, siviilisääty, ajokorttitiedot, valokuva.

Koulutus ja kokemustaidot:
Koulutus, kielitaito, käydyt kurssit, ammatti, työkokemus, mahdollinen erityisosaaminen, ajokorttitiedot, nykyinen sekä aiemmat työsuhteet sekä niiden kesto ja laatu, suosittelijat.


Harrastukset:
Harrastukset ja mielenkiinnon kohteet.

Työnhakijan toiveet:
Toiveet työhön sijoittumisesta ja työpaikasta, palkkatoive, toivottu työntekoalue, toivottu työn aloittamis- sekä päättymisajankohta, irtisanomisaika sekä muita toiveita.

6 REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään työnhakijalta itseltään sekä henkilö- ja soveltuvuusarviotesteistä.

7 HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta SHT Team Oy:n, SHT Team Oy:n tytäryhtiön, SHT Team Oy:seen konsernisuhteessa olevan yhtiön tai osakkuusyhtiön taikka edellä mainitun/mainittujen asiakkaan ulkopuolisille tahoille ilman työntekijän antamaa suostumusta. Muutoin SHT Team Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Osa henkilötiedoista saattaa fyysisesti sijaita SHT Team Oy:n käyttämien alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten.

8 REKISTERIN YHDISTÄMINEN MUIHIN HENKILÖREKISTEREIHIN

Rekisterillä ei ole yhteyttä muihin henkilörekistereihin.

9 REKISTERIN SUOJAAMINEN JA KÄYTTÖOIKEUDET

Rekisteriä käytetään verkkoympäristössä. Rekisterin palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain ennalta määritellyillä henkilöillä.

Rekisterin käyttöä seurataan ja valvotaan SHT Team Oy:n määrittelemillä henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joiden hoitamista varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus.

10 TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa 3 sanotulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Hae työpaikkaa

Jätä avoin hakemus