Tietosuojaselosteet

Suomen Henkilöstötalon tietosuojaselosteet

Tälle sivulle on koottu Suomen Henkilöstötalon tietosuojaselosteet niin työnhakijoille, työntekijöille kuin yrityskontakteillekin.

Suomen Henkilöstötalon tietosuojaseloste työnhakijalle

Laatimispäivä: 21.5.2018
Päivitetty 13.1.2021

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

SHT Team Oy, SHT Tieto Oy, SHT Duuni Oy, SHT Diili Oy, SHT Sopimustyö Oy sekä Suomen Senioriammattilaiset

Yhteystiedot:
Puutarhakatu 45 A
20100 TURKU

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
SHT Tieto Oy
Puh. 010 230 6500
tyonhaku@henkilostotalo.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Asianajotoimisto Suomen Oikeustalo Oy
PL 92
00521 HELSINKI

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä on rekisteröity työnhakijoita.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste on rekisteröidyn suostumus, sekä lakisääteiset velvoitteet.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen työntekijöiden rekrytoinnissa ja välittämisessä sekä työsuhteen luomisessa ja ylläpitämisessä. Henkilötietorekisteriin kerätään vain tietoja, jotka ovat tarpeellisia kunkin tarjolla olevan, hakijan hakeman työtehtävän hoitamisen kannalta. Henkilötietojen kerääminen perustuu työnhakijan antamaan suostumukseen. Henkilötietoja käsitellään työnhakijoiden soveltuvuuden arvioinnissa sekä valitsemisessa tiettyyn tytäryhtiön tai osakkuusyhtiön taikka edellä mainitun/mainittujen asiakkaan tarjoamaan tai avoimena olevaan työtehtävään. Henkilötietoja käytetään myös työnhakijan ja rekisterinpitäjän välisen asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen; analysointiin ja tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Työnhakijan perustiedot:
Etu- ja sukunimi, syntymäaika- ja paikka, osoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, kieli, EU-kansalaisuutta, työlupaa ja työtuntirajoitteita koskevat tiedot, valokuva.

Koulutus ja kokemustaidot:
Koulutus, kielitaito, käydyt kurssit, ammatti, työkokemus, mahdollinen erityisosaaminen, nykyinen sekä aiemmat työsuhteet sekä niiden kesto ja laatu, työterveydentilaa koskevat tiedot (siltä osin kuin tarpeellisia työtehtävien kannalta), suosittelijat, ajokorttitiedot ja auton käyttömahdollisuus.

Työnhakijan toiveet:
Toiveet työhön sijoittumisesta ja työpaikasta, palkkatoive, toivottu työntekopaikka, toivottu työn aloittamis- sekä päättymisajankohta, muut toiveet.

Haastattelutiedot:
Haastattelujen perusteella todennetut tiedot kuten kirjatut tiedot sekä videonauhoitteet.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen tyonhaku@henkilostotalo.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovutamme tietoja konserni- tai osakkuusyhtiöille työnhakija-/työntekijäkäsittelyä varten sekä asiakasyritykselle työnhakija-/työntekijäkäsittelyä varten. Luovuttaja sekä mahdollisesti luovutuksensaajat ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Käytämme suoramarkkinointiin ja viestintään Spotmore-palvelua. Spotmorelle siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite sekä sähköpostin kohdentamiseen tarvittava tieto käyttäjäryhmistä. Lisätietoja: http://www.spotmore.fi/tietosuojaseloste/.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Käsittelyn kesto
 • Käsittelyn kesto on työnhakijoiden kohdalla oletuksena 365 päivää, ellei erikseen muuta sovita.
 • Työntekijöiden kohdalla lakisääteinen 6 vuotta, lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi vaadittavien tietojen osalta.
9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Suomen Henkilöstötalon tietosuojaseloste työntekijöille

Laatimispäivä: 24.5.2018
Päivitetty 8.1.2021

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

SHT Team Oy, SHT Tieto Oy, SHT Duuni Oy, SHT Diili Oy, SHT Sopimustyö Oy sekä Suomen Senioriammattilaiset

Yhteystiedot:
Puutarhakatu 45 A
20100 TURKU

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
SHT Tieto Oy
Puh. 010 230 6500
tyonhaku@henkilostotalo.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Asianajotoimisto Suomen Oikeustalo Oy
PL 92
00521 HELSINKI

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä on rekisteröity työntekijöitä.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste on rekisteröidyn suostumus, sekä lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen työntekijöiden rekrytoinnissa ja välittämisessä sekä työsuhteen luomisessa ja ylläpitämisessä. Henkilötietorekisteriin kerätään vain tietoja, jotka ovat tarpeellisia kunkin tarjolla olevan, hakijan hakeman työtehtävän hoitamisen kannalta. Henkilötietojen kerääminen perustuu työntekijän antamaan suostumukseen. Henkilötietoja käsitellään työnhakijoiden soveltuvuuden arvioinnissa sekä valitsemisessa tiettyyn tytäryhtiön tai osakkuusyhtiön taikka edellä mainitun/mainittujen asiakkaan tarjoamaan tai avoimena olevaan työtehtävään. Henkilötietoja käytetään myös työntekijän ja rekisterinpitäjän välisen asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen; analysointiin ja tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Työntekijärekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Työntekijän perustiedot:
Etu- ja sukunimi, syntymäaika- ja paikka, osoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, kieli, EU-kansalaisuutta, työlupaa ja työtuntirajoitteita koskevat tiedot, valokuva sekä henkilöturvatunnus.

Koulutus ja kokemustaidot:
Koulutus, kielitaito, käydyt kurssit, ammatti, työkokemus, mahdollinen erityisosaaminen, nykyinen sekä aiemmat työsuhteet sekä niiden kesto ja laatu, työterveydentilaa koskevat tiedot (siltä osin kuin tarpeellisia työtehtävien kannalta), suosittelijat, ajokorttitiedot ja auton käyttömahdollisuus.

Työntekijän toiveet:
Toiveet työhön sijoittumisesta ja työpaikasta, palkkatoive, toivottu työntekopaikka, toivottu työn aloittamis- sekä päättymisajankohta, muut toiveet.

Haastattelutiedot:
Haastattelujen perusteella todennetut tiedot kuten kirjatut tiedot sekä videonauhoitteet.

Verokortti- ja pankkitiedot:
Verokorttitiedot, veronumero sekä pankkiyhteystiedot.

Työntekijät työtunnit:
Työntekijän ilmoittamat työtunnit sekä työskentelypaikat.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen tyonhaku@henkilostotalo.fi.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Työntekijätiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Työntekijältä itseltään työntekijäsuhteen syntyessä
 • Työntekijältä itseltään verkkolomakkeen kautta
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovutamme tietoja konserni- tai osakkuusyhtiöille työntekijäkäsittelyä varten sekä asiakasyritykselle työntekijäkäsittelyä varten. Luovuttaja sekä mahdollisesti luovutuksensaajat ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Käytämme suoramarkkinointiin ja viestintään Spotmore-palvelua. Spotmorelle siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite sekä sähköpostin kohdentamiseen tarvittava tieto käyttäjäryhmistä. Lisätietoja: http://www.spotmore.fi/tietosuojaseloste/.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Käsittelyn kesto
 • Käsittelyn kesto on työnhakijoiden kohdalla oletuksena 365 päivää, ellei erikseen muuta sovita.
 • Työntekijöiden kohdalla lakisääteinen 6 vuotta, lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi vaadittavien tietojen osalta.
9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Suomen Henkilöstötalon tietosuojaseloste yrityskontakteille

Laatimispäivä: 24.5.2018
Päivitetty 8.1.2021

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

SHT Team Oy, SHT Tieto Oy, SHT Duuni Oy, SHT Diili Oy, SHT Sopimustyö Oy Sekä Suomen Senioriammattilaiset

Yhteystiedot:
Puutarhakatu 45 A
20100 TURKU

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
SHT Tieto Oy
Puh. 010 230 6500
myynti@henkilostotalo.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Asianajotoimisto Suomen Oikeustalo Oy
PL 92
00521 HELSINKI

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä on rekisteröity Suomen Henkilöstötalon yrityskontakteja ja yhteyshenkilöitä.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste on rekisteröidyn suostumus, sekä lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen; analysointiin ja tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yrityksen perustiedot:
Yrityksen nimi sekä y-tunnus, toimiala, osoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä luotto- ja laskutustiedot.

Yrityksen yhteyshenkilöiden perustiedot:
Nimi sekä titteli, osoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Tarjous-, sopimus-, ja tilaustiedot sekä muut tarvittavat dokumentit. Kontaktointien, kuten sähköpostien ja puheluiden perusteella todennetut tiedot.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen myynti@henkilostotalo.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Yhteyshenkilöltä itseltään suhteen syntyessä
 • Yhteyshenkilöltä itseltään verkkolomakkeen kautta
 • Yritysrekistereistä
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovutamme tietoja konserni- tai osakkuusyhtiöille työnhakija-/työntekijäkäsittelyä varten sekä asiakasyritykselle työnhakija-/työntekijäkäsittelyä varten. Luovuttaja sekä mahdollisesti luovutuksensaajat ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Käytämme suoramarkkinointiin ja viestintään Spotmore-palvelua. Spotmorelle siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite sekä sähköpostin kohdentamiseen tarvittava tieto käyttäjäryhmistä. Lisätietoja: http://www.spotmore.fi/tietosuojaseloste/.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Käsittelyn kesto
 • Käsittelyn kesto on oletuksena toistaiseksi, ellei erikseen muuta sovita.
9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.