SHT Team Oy -konsernin tietosuojapolitiikka

Tämän tietosuojapolitiikan tarkoituksena on kertoa niistä periaatteista ja käytännöistä, joita SHT Team Oy ja sen tytär-, konsernisuhteessa olevat tai osakkuusyhtiöt (jäljempänä “SHT Team”) noudattavat työntekijöiden ja työnhakijoiden yksityisyyden suojan ja muiden oikeutettujen tavoitteiden varmistamiseksi.

1 Yleiset tietojen käsittelyn periaatteet

Noudatamme työntekijöiden ja työnhakijoiden henkilötietojen käsittelyssä voimassaolevaa Suomen lakia sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietojen käsittely perustuu työntekijöiden ja työnhakijoiden antamaan suostumukseen tai muuhun lain mukaiseen asialliseen yhteyteen. Keräämme henkilötietoja työntekijöiden ja työnhakijoiden tullessa jonkin palvelumme käyttäjäksi, palveluiden käytön yhteydessä, sopimusten tekemisen yhteydessä tai muutoin rekisteröitävältä itseltään hänen antamaan suostumukseen perustuen. Henkilötiedot tallennetaan pysyvään työnhakijarekisteriimme ja niitä käsitellään rekisteriselosteen mukaisesti.

Työntekijöillä ja työnhakijoilla on oikeus tarkastaa, mitä tietoa heistä on henkilörekisteriimme tallennettu, ellei voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta johdu. Voitte myös lain sallimissa rajoissa kieltää tietojenne käytön.

Säilytämme asiakkaidemme henkilötiedot luottamuksellisina ja käytämme henkilötietoja rekisteriselosteessa määriteltyihin käyttötarkoituksiin ja muuten lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Pyrimme hävittämään vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot lopullisesti. Henkilötietoja luovutetaan rekisteriselosteessa sanotun mukaisesti taikka viranomaisen nimenomaisesta pyynnöstä, mikäli Henkilöstötalolla on siihen lakiin perustuva velvollisuus. Suojaamme henkilötiedot teknisesti tehokkain palomuurein, salasanoin sekä biometrisin tunnistein ja pyrimme estämään ulkopuolisten pääsyn tietojärjestelmiimme.

Tietojärjestelmissämme, joissa henkilörekisteriä ylläpidetään, käytetään käyttöoikeusvalvontaa ja käyttöä valvotaan. Henkilötietoja käsittelevät vain etukäteen tiedossa olevat henkilöt, joiden on tietyn tehtävän hoitamiseksi välttämätöntä käsitellä henkilötietoja.

Henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat kirjallisesti sitoutuneet vaitiolovelvollisiksi tehtävien hoitamisessa tietoonsa saamistaan ja käsittelemistään henkilötiedoista. Koulutamme henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä tietosuoja-asioihin liittyvällä koulutuksella säännöllisesti ja tarkistamme ohjeistusta asetusten ja säädösten niin vaatiessa tai muuttuessa..

Käyttäessämme alihankkijoita tietojärjestelmiemme toimittamisessa, ylläpidossa ja kehittämisessä, huolehdimme tarkoituksenmukaisella tavalla siitä, että alihankkijamme toimivat tämän tietosuojapolitiikan mukaisesti.

2 Tietoturvasta huolehtiminen

Tietoturvaloukkausten torjumiseksi voimme ryhtyä välttämättömiin toimiin muun muassa keskeyttämällä internetin kautta tarjoamamme palvelut taikka toteuttamalla muita tähän rinnastettavia välttämättömiä toimenpiteitä lainsäädännön kulloinkin sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Käytämme tarkoituksenmukaisia salauksia, salasanoja, palomuureja sekä biometrisiä tunnisteita suojataksemme internetin kautta tarjoamiemme palveluiden kautta toimitettavat henkilötiedot sekä henkilörekisteriin talletetut henkilötiedot.

Muiden yritysten tavoin emme pysty tarjoamaan täydellistä ja aukotonta tietoturvaa. Tästä syystä SHT Team kehottaa myös asiakkaitaan huolehtimaan omien tietojärjestelmien sekä tietokoneiden asianmukaisesta tietoturvasta.

3 Evästeet

Verkkosivustomme voi käyttää useiden muiden verkkosivujen tapaan “cookie” -teknologiaa (“eväste”). Cookie määrittää selaimelle oman satunnaisluvun, josta ei ilmene teidän henkilöllisyytenne. Cookie on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa kiintolevylle. Voitte halutessanne torjua evästeet muokkaamalla verkkoselaimenne asetuksia. Mikäli päätätte torjua evästeet, ette välttämättä voi täysin hyödyntää tarjoamiamme verkkopalveluja tai verkkopalvelumme hidastuu.

4 Tietosuojaseloste

Tarkemmat tiedot henkilötietoja sisältävästä työnhakijarekisteristä saatte tietosuojaselosteesta.